Inleiding

Kinderen die doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs en op onze school terecht komen, hebben vaak al heel wat negatieve schoolse ervaringen achter de rug. Veel van onze nieuwe leerlingen kenmerken zich door faalangst en een gebrek aan zelfvertrouwen. Als school vinden wij het belangrijk hen een warm onthaal te geven en sterk in te zetten op dat wat wij beschouwen als de noodzakelijke basis voor het leren: het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, motivatie, het leren samenwerken en opbouwen van betekenisvolle relaties met anderen. Door het aanbieden van succeservaringen willen we leerlingen opnieuw in hun eigen kunnen laten geloven en daarbij streven we naar een maximale zelfstandigheid.

Het kind staat centraal in ons handelen. Ons onderwijs op maat vertrekt vanuit de talenten en mogelijkheden van elk kind op zich. We hechten daarbij veel belang aan het streven naar een stimulerende open schoolomgeving. Een schoolomgeving waarin we zorg dragen voor het unieke van elk kind, verbonden met de anderen en zijn omgeving. We trachten een veilig kader met duidelijke regels en structuur aan te bieden opdat elk kind de kans zou krijgen zich ten volle te ontplooien.

Leergemeenschap

Onze school wil jongeren voorbereiden op hun plaats in de maatschappij door:

 •          Het aanbieden van haalbare en zinvolle leerinhouden op alle domeinen
 •         Hen inzichten, attitudes en vaardigheden eigen te maken die passen bij        hun sterktes en noden
 •          Moderne en aangepaste leermiddelen ter beschikking te stellen

We streven ernaar een dynamische school  te zijn door oog te hebben voor:

 •         Betrokkenheid van alle participanten
 •          Positieve samenwerking met respect voor elk individu
 •          Professioneel (te)handelen

Leefgemeenschap

Onze school is naast een leergemeenschap ook een leefgemeenschap.

We hechten veel belang aan:

 •          De persoonlijke ontwikkeling
 •          Sociale vaardigheden

In onze school zijn volgende waarden belangrijk:

 •         Respect
 •         Eerlijkheid
 •         Verdraagzaamheid
 •        Samenhorigheid
 •        Vertrouwen
 •        Luisterbereidheid

In onze leer- en leefgemeenschap is er respect voor alle culturen, filosofische en godsdienstige overtuigingen.

Onze school steunt op 4

 pijlers:

Vertrouwen (Dynamisch-affectieve ontwikkeling)

Het stimuleren van de emotionele, sociale en functionele zelfredzaamheid zit verweven in ons dagelijks handelen. Op deze manier krijgen kinderen meer controle over hun eigen kunnen, groeit hun zelfstandigheid en eigenwaarde. Kinderen die vertrouwen en inzicht hebben in hun eigen kunnen, zijn gemakkelijker gemotiveerd om zich open te stellen en bij te leren.

Ontwikkeling

Elk kind krijgt per leerdomein functionele leerstof aangeboden waarbij  een selectie van doelen uit het doelenboek van OVSG worden nagestreefd. De leerinhouden zijn aangepast aan het niveau en het tempo van de leerling, rekening houdend met de specifieke n

oden van elk kind. Over de verschillende leerdomeinen heen wordt aandacht besteed aan het stimuleren en bijbrengen van een goede werkhouding, taakspanning en taakgerichtheid van de leerling.

Samenwerking (Sociale vaardigheden)

We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een actief en kwalitatief leven in de maatschappij door het aanleren van goede omgangsvormen. Onze school wil een warme thuisbasis zijn waar leerlingen graag vertoeven, graag naar terug keren, en waar respect voor zichzelf, de ander en de omgeving centraal staat.

Creativiteit (Expressieve vaardigheden)

We hebben aandacht voor de expressieve vaardigheden die belangrijk zijn voor de totale ontplooiing van het kind. Het stimuleren van deze vaardigheden door middel van specifieke vakken of vakonderdelen moet doorheen de ganse individuele schoolloopbaan voldoende aandacht krijgen.