Orthopedagoge De orthopedagoge vormt binnen onze school de schakel tussen de leerlingen, het team, ouders, het CLB en externe hulpverleners. Leerlingen, ouders en teamleden kunnen met bezorgdheden of ondersteuningsvragen terecht bij de orthopedagoge. Vaak is een eenvoudig luisterend oor voldoende, soms is begeleiding op langere termijn of een doorverwijzing naar CLB of externe hulpverlening meer aangewezen.

De orthopedagoge organiseert het nodige overleg op school (klassenraden, gevalsbesprekingen, zorgoverleg, oudergesprekken) om op geregelde tijdstippen en waar nodig onze handelingsplanning te kunnen bijsturen. Daarnaast heeft de orthopedagoge een beleidsondersteunende functie en neemt vanuit die functie deel aan verschillende werkgroepen binnen en buiten de school.

 Logopediste De taak van de logopedist(e) is het ontdekken en remediëren van moeilijkheden op vlak van gesproken en geschreven taal. De logopedist zorgt voor integratie van de correct aangeleerde technieken en strategieën zodat leerlingen deze kunnen gebruiken binnen het verder verloop van het taalonderwijs.

Kinesiste

De taak van de kinesist(e) is het observeren en remediëren van een ontwikkelingsvertraging en of een ontwikkelingsstoornis van de motoriek.

De grove motoriek: naast de bewegingsvaardigheid ontwikkelt de praktische kennis over het eigen bewegende lichaam in de ruimte en de tijd.n krijgen plaats, afstand, en tijdsbegrippen doorleefde betekenis.

De fijne motoriek: komt vooral neer op de samenwerking van de twee handen bij het uitvoeren van bv. knutselopdrachten. Ook dit gaat samen met een bewustwording van de begrippen links en rechts bij zichzelf, maar ook op het werkvlak.

De schrijfmotoriek: kinderen worden geholpen bij het ontwikkelen van een vloeiend, leesbaar handschrift en dit op een ontspannen manier.

 Kinderverzorgster De kinderverzorger(ster) werkt vooral aan de zelfredzaamheid bij de jongere leerlingen (hygiëne, voeding, kledij). Daarnaast onderhoudt ze contacten met de dokter en verpleegster van het CLB. Ze houdt bij wie medicatie op school moet nemen en dient die dagelijks toe. Ze stelt ouders op de hoogte bij infecties van luizen.
Ze behandelt leerlingen met toelating van de ouders.