Type Basisaanbod

Onze school kent een jarenlange traditie in het aanbieden van buitengewoon onderwijs type 1 (voor kinderen met een licht mentale beperking) en type 8 (kinderen met een ernstige leerstoornis). De overheid kiest ervoor om deze twee types buitengewoon onderwijs sinds 1 september 2015 te vervangen door een nieuw type buitengewoon lager onderwijs: type Basisaanbod. Voor leerlingen die nu reeds een attest type 1 of type 8 hebben, geldt er een overgangsmaatregel.

Voor wie?

Het type basisaanbod is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar voor wie de zorg en de inspanningen van de school voor gewoon onderwijs onvoldoende blijken om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten blijven volgen. Na ten laatste twee jaar wordt in overleg met ouders en CLB geëvalueerd wat op dat moment het meest wenselijk is voor de leerling: een terugkeer naar het gewoon onderwijs of een verderzetten van het traject binnen het buitengewoon onderwijs.

Aanpak?

 In het type Basisaanbod worden leerinhouden aangeboden die dicht aanleunen bij die uit het gewone onderwijs. De manier waarop de leerstof wordt aangeboden en verwerkt, wordt echter afgestemd op de specifieke noden van de leerling. Aanpassingen kunnen op verschillende vlakken gebeuren: op vlak van selectie van lesinhouden, tempodifferentiatie, inzet van bepaalde hulpmiddelen of paramedische ondersteuning, leren ‘al doende’,… Het traject van de leerling wordt op geregelde tijdstippen door de klassenraad besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Goed onderwijs omvat voor ons het werken aan zelfkennis en zelfredzaamheid van de leerling en het uitbreiden van sociale, cognitieve en expressieve vaardigheden.  Een multidisciplinair team van leerkrachten en paramedici zet zich in om zo elke leerling een stevige basis mee te geven. Een basis van welbevinden, maar ook een basis van voldoende kennen en kunnen om zelfbewust en zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

Wat na buitengewoon onderwijs type Basisaanbod?

Na twee schooljaren bekijken we of je kind terug kan aansluiten in het gewoon onderwijs en welke aanpassingen of ondersteuning daarvoor nodig zijn. Mogelijks is een verlenging van het traject in het type Basisaanbod meer aangewezen.

Heeft je kind de leeftijd om naar het secundair onderwijs over te stappen, dan helpen het schoolteam en het CLB je bij het kiezen van een gepaste studierichting.  Vervolgonderwijs kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn. Dit hangt af van het behaalde onderwijsniveau, de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoeften van je kind. 

Wat heb je nodig om te kunnen inschrijven in type Basisaanbod

  • een IQ  > 60

  • een  verslag M-decreet type Basisaanbod dat uitgereikt wordt door een CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Type 9

Heel wat leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)  volgen momenteel les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Sinds1 september 2015 richt de overheid type 9 in, dit is een nieuw type buitengewoon onderwijs voor kinderen met ASS en een normale begaafdheid. Ook in De Zonnewijzer zullen leerlingen met een verslag type 9 vanaf die datum terecht kunnen voor aangepast onderwijs.

Kinderen met ASS ervaren de wereld op een heel eigen, bijzondere wijze.  Hun unieke manier van leren en beleven, zorgt ervoor dat deze leerlingen vaak beter tot leren komen in een omgeving die hieraan aangepast is.

De werking binnen type 9 biedt een hoge mate aan voorspelbaarheid, structuur en verheldering. Leerlingen krijgen les in een kleine klasgroep. De verschillende leden van het multidisciplinair team (leerkrachten, logo, kine, BLIO en ortho) werken gedreven samen om elke leerling onderwijs en ondersteuning op maat van eigen mogelijkheden en behoeften te geven. Dit individueel traject wordt regelmatig door de klassenraad besproken, geëvalueerd en bijgestuurd. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de ouders, die we als eerste experten inzake hun kind beschouwen.

In de Zonnewijzer streven we ernaar een veilige, rustige en gestructureerde leer- en leefomgeving te creëren voor al onze leerlingen. Dit maakt dat voor sommige leerlingen met ASS de klaswerking binnen type basisaanbod voldoende structuur en duidelijkheid biedt om zich goed te voelen en goed tot leren te komen. Deze leerlingen kunnen met een type 9-verslag geïntegreerd les volgen in de basisaanbodklassen met waar nodig bijkomende ondersteuning op maat van leerling en leerkracht.

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 9?

Goed onderwijs omvat voor ons het werken aan zelfkennis en zelfredzaamheid van de leerling en het uitbreiden van sociale, cognitieve en expressieve vaardigheden.  We willen hiermee elke leerling een zo stevig mogelijke basis meegeven voor het verdere leven.

Afhankelijk van de mogelijkheden en noden van de leerling zal eerder het gemeenschappelijk curriculum dan wel een selectie van ontwikkelingsdoelen richtinggevend zijn voor het individueel traject van de leerling. Dit bepaalt mee het vervolgonderwijs waarvoor de leerling in aanmerking komt.


 Wat heb je nodig om te kunnen inschrijven in type 9?

  • een officiële diagnose ASS (autismespectrumstoornis) gesteld door een multidisciplinair team met een handtekening van een psychiater

  • een IQ  > 60

  • een verslag M-decreet type 9 dat uitgereikt wordt door een CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)